Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


MACIS Minimisation of and adaption to Climate Change Impacts on Biodiversity
Minimalizácia vplyvov zmeny klímy na biodiverzitu a adaptácia na ne
MAPA(Španielsko) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a výživy
MATIF(Francúzsko) Marché á Terme International de France
Francúzska termínová a opčná burza
MBM meat and bone meal
mäso a kostná múčka
MCA monetary compensatory amount
peňažná kompenzačná dávka
MEP Member of the European Parliament
člen Európskeho parlamentu
MERCOSUR(Južná Amerika) Mercádo Común del Sur
Spoločný trh niektorých krajín Južnej Ameriky
MFN the most favoured nation clause
doložka najvyšších výhod
MGA maximum guaranted area
maximálne garantovaná výmera
MGP multiannual guidance program
viacročný program pomoci
MGQ maximum guaranted quality
maximálne garantovaná kvalita
MHS UK Meat Hygiene Service
Britská služba pre hygienu mäsa
MICA Meat Importers Council of America
Americký výbor importérov mäsa
MIL US Meat Import Law
Americký zákon o dovoze mäsa
MINAG(Francúzsko) Ministére de l´Agriculture
Ministerstvo poľnohospodárstva a rybárstva
MINAS(Holandsko) Mineralen Aangifte Systeem
Systém hodnotenia minerálnych látok
MIP minimum import price
minimálna dovozná cena
MIRIAM Model Scheme for Information on Rural Development Initiatives and Agricultural Markets
Modelový systém informácií o iniciatívach na rozvoj vidieka a o poľnohospodárskych trhoch
MLC UK Meat and Livestock Commission
Britská komisia pre mäso a dobytok
MMB UK Milk Marketing Board
Britský výbor pre marketing mlieka

« 33 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood