Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


NAC nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts)
koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst
Holandská inšpekčná služba pre osivá
NAMIB National Association of British and Irish Millers
Národné združenie britských a írskych mlynárov
NASS(USA) National Agricultural Statistics Service
Národný poľnohospodársky štatistický úrad
NAWG(USA) National Association of Wheat Growers
Národné združenie pestovateľov pšenice
NC national currency
národná mena
NCA(USA) National Cattlements` Association
Národné združenie chovateľov dobytka
NCBA(Veľká Británia) National Cattle Breeders Association
Národné združenie chovateľov dobytka
NCC(Veľká Británia) National Consumer Council
Národná rada spotrebiteľov
NCFI non-cereal feed ingredient
zložky krmív neobsahujúce obilniny
NCGA National Corn Growers Association
Národné združenie pestovateľov kukurice
NDB(USA) National Dairy Board
Národný úrad pre mlieko
NDP Irish National Development Plan
Írsky národný rozvojový plán
NEAP National Environment Action Plan
Národný environmentálny akčný plán
NEFYTO Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
Holandské združenie výrobcov prostriedkov na ochranu rastlín
NERC National Environment Reserach Council
Národná rada pre výskum životného prostredia
NESC(Írsko) National Economic and Social Council
Národná hospodárska a sociálna rada
NETT Network for Environmental Technology Transfer
Sieť pre transfer environmentálnych technológií
NFDM non-fat dry milk
odtučnené sušené mlieko
NFFO non-fossil fuel obligation
obligácia na nefosílne palivá

« 52 records, 3 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood