Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


OAS Organization of American States
Organizácia amerických štátov
OCM Organization of Common Market
Organizácia spoločného trhu
OCT overseas countries and territories
zámorské krajiny a územia
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OEEC Organization for European Economic Cooperation
Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu
OEICT Organisation Européenne des Industries de la Conserve de Tomates
Asociácia európskych spracovateľov rajčín
OEITFL Organisation Européenne des Industries Transformatrices de Fruits et Legumes
Združenie európskych spracovateľov ovocia a zeleniny
OFIVAL(Francúzsko) Office national interprofessionnel des viandes, de l´élevage et de l´aviculture
Národný výbor pre mäso
OFS German old federal states
bývalé nemecké spolkové krajiny
OFV(Švajčiarsko) Office fédéral vétérinaire
Federálny veterinárny úrad
OICVP Office d´Inspection et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire
Úrad pre veterinárnu a fytosanitárnu inšpekciu
OIE World Organisation for Animal Health
Medzinárodná organizácie pre zdravie zvierat
OIV International Organisation of Vine and Wine
Medzinárodná organizácia pre vinič a víno
OJ Official Journal of the EC (EU)
Úradný vestník ES (EÚ)
ONIC(Francúzsko) Office national interprofessionnel des céréales
Národný úrad pre obilniny
ONIDOL(Francúzsko) Organisation nationale interprofessionnele des oléagineux
Národné združenie pre olejniny
ONIFLHOR(Francúzsko) Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l´horticulture
Výbor pre ovocie, zeleninu a záhradníctvo
ONILAIT(Francúzsko) Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
Národný úrad pre mliekarstvo
ONIVINS(Francúzsko) Office national interprofessionnel des Vins
Združenie pre víno
OPEC The Organisation of the Petroleum Exporting Countries
Organizácia krajín vyvažajúcich ropu

« 25 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood