Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


PA peasant association
združenie roľníkov
PAIA Programme of Agricultural Income Aid
Program podpory poľnohospodárskych príjmov
PAIZ(Poľsko) Pánstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
Štátna agentúra pre zahraničné investície
PCAs Partnership and Cooperation Agreements
dohody o partnerstve a spolupráci
PDB preliminary draft budget
predbežný návrh rozpočtu
PDO protected designation of origin
produkt s chráneným označením pôvodu
PDS public distribution service
verejná distribučná služba
PEDAP Programa specifício de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa
Špecifický program rozvoja portugalského poľnohospodárstva
PETS pet travel scheme
systém prepravy zvierat
PFCs production flexibility contracts
flexibilné produkčné zmluvy
PGI Protection of Geographical Names
Produkt s chráneným geografickým názvom
PGS plant genetic systems
genetické systémy rastlín
PHARE Poland and Hungary Assistance for Economic Restructuring
Pomoc pre hospodársku reštrukturalizáciu Poľska a Maďarska
PHSI plant health and seeds inspector
inšpektor zdravotného stavu rastlín a osív
PIC(Británia) Pig Improvement Company
Spoločnosť pre skvalitnenie chovu ošípaných
PIP priority information programme
prioritný informačný program
PIP production insurance plan
plán poistenia produkcie
PIP Plant Industrial Platform
Program biotechnológií Európskej komisie zameraný na priemyselné využitie rastlín
PIT Partners in Transition
partneri v procese transformácie
PMB(Británia) Potato Marketing Board
Výbor pre marketing zemiakov

« 36 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood