Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


TACD Transatlantic Consumer Dialogue
Transatlantický spotrebiteľský dialóg
TACIS Technical Assistance to the Common-wealth of Independent States and Georgia
Technická pomoc pre SNŠ a Gruzínsko
TACs total allowable catches
celkový povolený výlov
TARIC Tarif Intégré de la Communauté
integrované tarify Spoločenstva (EÚ)
TB tuberculosis bovine
bovinná tuberkulóza
TBT technical barrier to trade
technická prekážka obchodu
TCDC Technical Cooperation among Developing Countries
Hospodárska a technická spolupráca rozvojových krajín
TCI Temporary Committee on Inquiry
Dočasný výbor pre poškodenie
TE tariff equivalent
colný ekvivalent
Teagasc Irish Agriculture and Food Development Authority
Írsky štátny ústav pre rozvoj agropotravinárskeho sektoru
TEP Transatlantic Economic Partnership
Transatlantické ekonomické partnerstvo
TFP total factor productivity
celkový ukazovateľ produktivity
TIAH total income of agricultural households
celkový príjem poľnohospodárskych domácností
TIFF total incom from farming
celkový príjem z poľnohospodárstva
TOR traditional own resources
tradičné vlastné zdroje
TRANSBEUROP European Federation of Butter Processing Industries
Európska federácia výrobcov masla
TRIMs agreement Agreement on Trade-Related Investment Measures
Dohoda o investičných záležitostiach súvisiacich s obchodom
TRIPs Trade-Related aspects of Intellectual Property rights
Práva na duševné vlastníctvo a s nimi súvisiace obchodné hľadiská
TSE transmissible spongiforme encephalopathy
infekčná spongiformná encefalopatia
TSE Total support equivalent
Ekvivalent celkových subvencií

« 22 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood