Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


UAA utilized agricultural area
využitá poľnohospodárska pôda
UAE United Arab Emirates
Spojené arabské emiráty
UECBV Union européenne du Commerce du Bétail et de la Viande
Európsky zväz obchodníkov s hospodárskymi zvieratami a mäsom
UIPP Union des industries de la protection des plantes
Francúzsky zväz výrobcov prípravkov na ochranu rastlín
UKASTA UK Agricultural Supply Trade Association
Britské obchodné združenie pre zásobovanie poľnohospodárstva
UKISUG UK Industrial Sugar Users Group
Britská skupina priemyselných používateľov cukru
UKPTF UK Provision Trade Federation
Britská federácia pre predbežný obchod
UKROF UK Register of Organic Foods
Britský register organických potravín
UMP British United Meat Packers
Britské zjednotené baliarne mäsa
UNAFPA Union associations fabricants pâtes alimentaires l´UE
Únia organizácií výrobcov cestovín EÚ
UNCED UN Conference on Environment and Development
Konferencia OSN pre životné prostredie a rozvoj
UNECOLAIT European Federation of Dairy Retailers
Európska federácia predajcov mlieka
UNEGA European Animal Fat Producers Association
Európske združenie výrobcov živočíšnych tukov
UNEP UN Environment Programme
Program OSN pre životné prostredie
UNESDA Union of the EU soft drinks associations
Združenie výrobcov nealkoholických nápojov krajín EÚ
UNESEM EU Union of Natural Spring Water Producers
Zväz výrobcov minerálok EÚ
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
UPA(Španielsko) Unión de Pequenos Agricultores
Zväz malých farmárov
UPOV L´Union internationale pour la protection des obtentions végétales
Medzinárodná únia na ochranu nových odrôd rastlín
URA Uruguay Round Agreement
Dohoda Uruguajského kola GATT

« 24 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood