Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2021

02-11-2022

Účinnú ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné zabezpečiť iba aktívnou spoluprácou expertov a vedcov z humánnej i veterinárnej oblasti. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike prezentuje zhodnotenie situácie a trendy v oblasti zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vody, zahŕňa všetky dotknuté oblasti ako je zdravie ľudí, zdravie zvierat, bezpečnosť potravín, vody i krmív a mikrobiálnu rezistenciu. Na príprave správy spolupracovalo 81 expertov z 23 vedeckých, či odborných organizácií a univerzít (Príloha 1, 2). Správa popisuje stav u 36 pôvodcov zoonóz, 5 alimentárnych nákaz bez zoonotického potenciálu a 5 pôvodcov nákazy z vody. Zo 46 sledovaných agensov je 23 bakteriálnych, 11 parazitárnych, 11 vírusových a prióny. Prípravu správy koordinoval Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA), ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

V roku 2021 bolo hlásených 63 504 humánnych ochorení spôsobených sledovanými pôvodcami, pričom najviac až 64,2 % sa týkalo chrípky, 9,7 % kampylobakterióz, 8,0 % bolo spôsobených Clostridium dificille, a 7,2 % salmonelóz. Vyšším percentom sa na ochoreniach podieľali aj Rotavírus 4,9 %, Norwalk vírus 2,8 %, Borrelia burgdorferi s.l. 0,9 %  Escherichia coli 0,4 % a Yersinia spp. 0,3 %. Rovnako, ako v roku 2020 sedem zo sledovaných pôvodcov bolo príčinou humánnych epidémií. Na 312 epidémiách sa
47,8 % podieľali salmonelózy, 22,4 % Norwalk vírus, 15,7 % boli kampylobakteriózy a 13,1 % epidémií bolo spôsobených Rotavírusom. Vírus kliešťovej encefalitídy, Escherichia coli a Yersinia spp. spôsobili každý po jednej epidémii. Traja zo sledovaných pôvodcov boli príčinou úmrtí 92 pacientov. Z hľadiska trendovCronobacter spp., Plesiomonas spp., Bacillus antracis, Lyssa virus a Západonílsky vírus neboli dlhodobo hlásené ochorenia. U väčšiny bakteriálnych nákaz bol zaznamenaný klesajúci trend, okrem Q horúčky a listeriózy u ktorých trend nestúpa ani neklesá; mierne stúpajúci trend vykazujú shigelózy a brucelózy; výraznejšie stúpajúci trend majú kampylobakteriózy a Legionárska choroba s markantne rastúcim počtom ochorení od roku 2017. Mierne stúpajúci trend je zaznamenaný u vírusovej encefalitídy prenášanej kliešťami a výrazne stúpajúci trend vykazujú Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom a Vírusová hepatitída E. U Vírusových črevných infekcií spôsobených Norwalk vírusom trend nestúpa ani neklesá. Mierne klesajúci trend je u vírusovej hepatitídy A. Z hľadiska priónových ochorení sa počet ochorení dlhodobo pohybuje od 10 do 30 prípadov. U sledovaných parazitárnych ochorení je dlhodobo klesajúci trend u toxoplazmózy, teniózy a toxokarózy. U echinokokózy je trend stabilný, avšak kým do roku 2016 prevládal na Slovensku Echinococcus granulosus, tak od roku 2017 sú to ochorenia spôsobené Echinococcus multilocularis.

Na prítomnosť 11 pôvodcov bolo vyšetrených 34 489 vzoriek potravín s pozitívnym nálezom u 1,0 % vzoriek. Vyššie ako 1,0 % percento pozitívnych nálezov bolo u  Enterococcus spp. 11,1 %, Vírusu kliešťovej encefalitídy 4,8 %,  Escherichia coli 2,8 % a Staphylococcus aureus 1,3 %. U Cronobacter spp. a Norwalk vírusu neboli žiadne pozitívne nálezy a u Salmonella spp., Campylobacter spp., a Listeria monocytogenes boli nálezy pod 1%. Z hľadiska trendov je v potravinách pre väčšinu sledovaných pôvodcov stabilný dlhodobý trend a percentá pozitívnych vzoriek oscilujú v určitých intervaloch pre Salmonella spp. v rozmedzí od 0,2 % do 0,76 %, pre Campylobacter spp. od 0 do 3,1 %, Listeria monocytogenes sa pohybuje od 0,7 do 2,0 %, Staphylococcus aureus v rozmedzí 1,1 až 3,3 %, Vírus kliešťovej encefalitídy v intervale od 0 do 4,8 %. Klesajúci trend z 11,8 % na 2,8 % pozitívnych vzoriek, počas 10 rokov, bol zaznamenaný u Escherichia coli a žiadne pozitívne nálezy, za posledných 5 rokov, neboli stanovené u Cronobacter spp.

Prítomnosť 30 pôvodcov bola sledovaná v 2 152 425 vzorkách pochádzajúcich od hospodárskych i divo žijúcich zvierat, domácich miláčikov a zoo zvierat odobratých v rámci úradnej kontroly, preventívnych monitoringov, výskumu, ako i od chorých či uhynutých zvierat. Pozitívne nálezy tvorili 0,2 % vzoriek. Vyššie percentá pozitívnych nálezov boli zaznamenané u Clostridium spp. 62,2 %, Anaplasma phagocytophilum 50,0 %, Francisella tularensis 44,0 %, Babesia spp. 33,8 %, Dirofilaria spp. 28,9 %, Salmonella spp. 19,4 % Toxoplasma gondii 17,2 % a Staphylococcus aureus 16,9 %. Z hľadiska trendov je zaznamenaný stúpajúci trend dirofilariózy a thelaziózy. Mierne stúpajúci je i trend výskytu Echinococcus spp.. Prevalencia Trichinella spp. u divo žijúcich zvierat má mierne klesajúci trend a u hospodárskych zvierat nie sú pozitívne nálezy od roku 2009. Mierne klesajúci trend vykazuje i Borrelia spp..Výskyt škrkaviek rodov Toxocara a Toxascaris má stabilný dlhodobý trend a percentá pozitívnych nálezov oscilujú v intervale 8,6 až 12,6 %.  Percento pozitívnych vzoriek pre Babesia spp., od roku 2002, osciluje v intervale od 6,4 do 45,45 %, Vírus kliešťovej encefalitídy sa pohybuje v rozmedzí od 0 do 42,2 %, od roku 2010 osciluje Chlamydia spp. v intervale od 2,2 do 6,6 %. V priebehu 10 rokov sa Campylobacter spp. pohybuje v intervale od 3,0 do 18 %. Percentá pozitívnych nálezov na leptospirózu sa od roku 2012 pohybujú od 3,0 do 7,6 %. Od roku 2010 nebol na Slovensku diagnostikovaný pozitívny prípad BSE, od roku 2015 besnota a antrax, od roku 2013 nebol zaznamenaný Západonílsky vírus v žiadnom z konských sér, avšak sporadicky je zachytený u vtákov z voľnej prírody. Pozitívne nálezy Coxiella burnetii u zvierat nie sú zaznamenané od roku 2014.

 Zo 617 rôznych druhov krmív bolo pozitívnych 4,1 % vzoriek, avšak krmivá boli vyšetrované iba na prítomnosť troch pôvodcov: Enterococcus spp. 46,1 % pozitívnych, Clostridium spp. 8,5 % a Salmonella spp. 0,5 % pozitívnych vzoriek.

Na prítomnosť 9 pôvodcov bolo vyšetrených 37 929 rôznych druhov vôd, z ktorých 6,5 % bolo pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali Legionella spp. 18,6 %, Vibrio spp. 8,3 %, Escherichia coli 7,5 % a Enterococcus spp. 6,4 %.

prostredia bolo, na 7 pôvodcov, vyšetrených 47 445 vzoriek z ktorých 2,0 % boli pozitívne, najmä pre prítomnosť Legionella spp. 9,9 % a E.coli 2,6 %.

Prítomnosť 5 patogénov prenášaných vektormi bola sledovaná v 1 336 vzorkách kliešťov. Z kliešťov cicajúcich na ľuďoch bolo 41,4 % pozitívnych na Borrelia spp., 24,5 % na Anaplasma phagocytophilum, 10 % na Babesia spp. a 2,6 % na Vírus kliešťovej encefalitídy. Z kliešťov odobratých z vegetácie bolo 8,8 % pozitívnych na Borrelia burgdorferi s. l.

Súčasťou správy sú i výsledky vyšetrení na rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam, ktorá má celosvetovo vzrastajúci trend a predstavuje reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. Mikrobiálna rezistencia bola sledovaná u Salmonella spp., Escherichia coli, Campylobacter spp., Staphylococcus aureusEnterococcus spp.

Komplexná správa, ktorá bude vydaná v tlačenej forme ako publikácia publikácia s prideleným ISBN, má rozsah viac ako 100 strán. Súhrny jednotlivých kapitol budú preložené do anglického jazyka a vydané v elektronickej verzii ako publikácia s prideleným ISBN.

Ďalšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood