Facebook Statistics
Značka Kvality

Zmluvy

Stanoviská k ďalšej zmluve s firmou ATelier s.r.o. a zmluve s firmou IRI AGROFOREST a.s.

23-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pri kontrole zmlúv z predchádzajúceho vládneho obdobia objavil ďalšie pochybné zmluvy s firmou ATelier s.r.o. a firmou IRI AGROFOREST a.s.

Pri tejto príležitosti vydáva MP, ŽP a RR nasledovné stanoviská:

K zmluve o dielo č. 25\2009\S\320 uzavretej medzi objednávateľom MP SR a zhotoviteľom ATelier s.r.o. - predmet zmluvy „Reklamné predmety s logom PRV SR 2007 – 2013“:
Vo veci výberu zmluvného partnera, ktorý zabezpečil aktivitu týkajúcu sa dodania reklamných predmetov s logom PRV SR 2007 – 2013, sa MP, ŽP a RR SR riadilo Zákonom č. 25\2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ bol vybraný formou podprahovej metódy verejného obstarávania.
Zmluva bola realizovaná a ukončená ku dňu 31. augusta 2009 počas pôsobenia vtedajšieho ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka.

K zmluve o reklame č. 07/2010/R/320 uzavretej medzi objednávateľom MP SR a zhotoviteľom IRI AGROFOREST, a.s.:
Vo veci výberu zmluvného partnera, ktorý zabezpečil aktivitu „Propagácia a reklama na športovo – spoločenských podujatiach, areál zdravia Rozálka“, sa MP, ŽP a RR SR riadilo internou Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. marca 2009 o verejnom obstarávaní č. 1167/2009-240, článku 6. Postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami bod 2 hovorí: „Zadanie zákaziek s nízkou hodnotou, ktorej hodnota (nákupná cena) je nižšia ako 15 000.- EUR bez DPH, môže byť vykonané bez realizácie prieskumu trhu, avšak len v prípade, že ide o hodnotu zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, budú uzatvorené zmluvy bez realizácie prieskumu trhu a bez uskutočnenia verejného obstarávania.
Zmluva bola realizovaná a ukončená ku dňu 30. júna 2010 počas pôsobenia vtedajšieho ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Vladimíra Chovana.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood