Facebook Statistics

Výberové konanie na funkcie riaditeľov

19-07-2006

Generálna riaditeľka Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu Nitra vypisuje

Výberové konanie na funkcie riaditeľov:
- Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra
- Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany
- Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
hodnosť CSc. alebo PhD.
prax vo výskume minimálne 5 rokov
Špecifické kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti
Iné kritériá a požiadavky: znalosť anglického a nemeckého jazyka vítaná
vedecká kvalifikácia stupeň IIa. a vyšší

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom registra trestov doručte do 18. augusta 2006 na adresu:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
Odbor právny, kontrolný a ľudských zdrojov
Hlohovská 2
949 92 Nitra

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam bude uverejnený v Roľníckych novinách.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood