Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

22-05-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena dozornej rady  Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na poľnohospodárstvo alebo veterinárne lekárstvo.

Pracovné skúsenosti: minimálne 5 rokov v poľnohospodárskej oblasti.

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov pre oblasť poľnohospodárstva, osobitne týkajúcich sa chovu koní, všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecná znalosť problematiky riadenia poľnohospodárskeho podniku.

Vítaná je: znalosť cudzieho jazyka, (anglický, prípadne nemecký jazyk), certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. v znení zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 6. júna 2014  na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood