Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Zvolen

12-05-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Zvolen.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  lesnícke zameranie
Odborná prax: minimálne 10 rokov
Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky: aktívna znalosť rokovacieho jazyka EÚ. Znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania príspevkových organizácií. Vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných, resp. vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh na úrovni európskych a celosvetových zoskupení zameraných na uplatňovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, napr. EÚ, OECD, OSN.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom z registra trestov doručte do 2. júna 2006 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam bude uverejnený v Roľníckych novinách dňa 19. 05. 2006.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood