Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre

06-06-2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax v oblasti poľnohospodárstva minimálne 3 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť právnych predpisov v oblasti činnosti a fungovania príspevkových organizácií. Vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných, resp. vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných projektov a programov. Skúsenosti v oblasti manažérskeho riadenia, riadiace a organizačné schopnosti.

Iné kritériá a požiadavky: vítaná je znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom z registra trestov doručte do 23. júna 2006 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava.

Rozhodujúcim dátumom pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke alebo v podateľni služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam bude uverejnený v Roľníckych novinách dňa 9. júna 2006.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood