Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava

14-02-2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na poľnohospodárstvo alebo veterinárstvo

Prax: minimálne 5 rokov v poľnohospodárstve alebo veterinárstve a 3 roky riadiaca prax.

Iné kritériá a požiadavky: znalosť odbornej problematiky v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat, znalosť právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva v rozsahu pôsobenia, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na formu hospodárenia, znalosť základných predpisov a nariadení súvisiacich s predmetom činnosti, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, aktívna znalosť anglického jazyka.

Od uchádzačov sa vyžaduje morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, dokladom osvedčujúcom ovládanie anglického jazyka a výpisom z registra trestov doručte do 7. marca 2008 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava,  bude dňa 22. februára 2008 uverejnený v Roľníckych novinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood