Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

25-05-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vedecká hodnosť PhD.

Odborná prax: v oblasti vedy a výskumu v poľnohospodárstve minimálne 10 rokov

Riadiaca prax: vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných inštitúcií alebo vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných projektov a programov

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti; komunikačné a interpersonálne schopnosti; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie priamo súvisiacej s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií; vítané sú skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh výskumu, vedy a vzdelávania; aktívna znalosť anglického jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov doručte do 9. júna 2010 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie predmetného oznamu je v Roľníckych novinách dňa 26. mája 2010


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood