Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

10-09-2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu  riaditeľa príspevkovej organizácie Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vedecká hodnosť PhD. 

Odborná prax:  minimálne 10 rokov v oblasti vedy, výskumu alebo vzdelávania v poľnohospodárstve

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v oblasti riadenia vedecko-výskumných alebo vzdelávacích inštitúcií

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, skúsenosti s koordináciou medzinárodných projektov a programov; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie súvisiacej s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií;  aktívna znalosť anglického jazyka. Vyžaduje sa morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom a profesijným životopisom doručte do 24. septembra 2013 na adresu:

Ministerstvo   pôdohospodárstva   a   rozvoja  vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood