Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka

27-02-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106 Rovinka.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ekonomického, poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo právneho zamerania.

Riadiaca prax v oblasti pôdohospodárstva je vítaná

Ďalšie kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a interpersonálne schopnosti, skúsenosti z riadenia v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky sú vítané, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a legislatívy Európskej únie priamo súvisiacich s predmetom činnosti.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z  registra trestov doručte do 13. marca 2009 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam o vyhlásení predmetného výberového konania bude dňa 6. marca 2009 zverejnený v Roľníckych novinách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood