Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, Bratislava

04-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické, stavebné, technické, vodohospodárske, poľnohospodárske alebo právne

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť koncepčných zámerov rozvoja hydromeliorácií, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na závlahy a odvodnenie, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov SR priamo súvisiacich s predmetom činnosti, znalosť legislatívnych noriem v oblasti vodného hospodárstva s prihliadnutím na znalosť smerníc Rady Európy, ktoré ustanovujú rámce pre činnosti EÚ v oblasti vodohospodárskej politiky, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti. Vítaná je znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov  doručte do 17. novembra 2010 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood