Facebook Statistics

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

02-07-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické, stavebné, technické, vodohospodárske, poľnohospodárske alebo právne

Prax v oblasti manažérskeho riadenia: minimálne 5 rokov

Špecifické kritériá a požiadavky: znalosť vecnej problematiky hydromeliorácií ako vodných stavieb, znalosť problematiky financovania štátneho podniku, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov priamo súvisiacich s predmetom činnosti, znalosť legislatívnych noriem súvisiacich s činnosťou štátneho podniku, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti. Vítaná je znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona   o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov  doručte do 16. júla 2014 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood