Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave

27-01-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, potravinárskeho, poľnohospodárskeho, prírodovedeckého alebo ekonomického zamerania.

Odborná prax: v oblasti vedy a výskumu v potravinárstve je vítaná.

Riadiaca prax: vítané sú skúsenosti z oblasti riadenia vedecko-výskumných inštitúcií alebo vzdelávacích inštitúcií, skúsenosti z riadenia organizácií, skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných projektov a programov.

Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti, komunikačné a interpersonálne schopnosti, znalosť právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti súvisiacej s predmetom činnosti a pôsobením príspevkových organizácií, znalosť účtovníctva príspevkových organizácií a ekonomických vzťahov, vítané sú skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh výskumu, vedy a vzdelávania, znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a odpisom z registra trestov doručte do 5. februára 2010 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

Materiály, ktoré nám poskytnete, spracujeme podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oznam bol zverejnený v Roľníckych novinách dňa 22. 01. 2010


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood