Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca vo funkcii: riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

22-01-2008

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MP SR – Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)

výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca

vo funkcii:

riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

      Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonný,
 3. spĺňa kvalifikačné predpoklady,
 4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov min. 7 rokov,
 • odborná spôsobilosť pre verejné obstarávanie,
 • prax v Národnom lesníckeho centre, alebo v podobnej inštitúcii mininálne 10 rokov,
 • ovládanie práce s PC a Internetom,
 • znalosť anglického jazyka,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,
 6. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 8. písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Miesto výkonu práce: Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi: do 15. februára 2008.

      Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h, resp. poslať poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 15. februára 2008. Na obálku je potrebné uviesť „VK 1/2008“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie, ktorého termín je predbežne stanovený na 25. – 26. 02. 2008, pozvaní písomne. Ďalšie informácie na tel. čísle 045/5314 123, kontaktná osoba Ing. Eva Machanská - oddelenie personalistiky, ekonomiky práce a zvláštnych úloh.

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood