Facebook Statistics

Výjazd ministra Simona do Košíc

22-03-2011

Vo štvrtok 24. marca minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon  v Dome techniky ZSVTS, Južná trieda 2/A v Košiciach pokračuje  v sérii jarných pracovno-informačných stretnutí s farmármi  v slovenských regiónoch.  Okrem  ministra Simona sa stretnutia zúčastnia generálni riaditelia sekcií MPRV SR a vedúci predstavitelia Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Hlavnými témami stretnutia budú:

  • Dotačná politika pre rok 2011 (očakávaná výška podpôr pre jednotlivé oblasti)
  • Termíny predkladania žiadostí
  • Povinnosti žiadateľov vyplývajúce zo zmeny legislatívy
  • Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 2014-2020
  • Systém predaja konečnému spotrebiteľovi
  • Diskusia

Oficiálny program stretnutia:

8:30-9:00       Registrácia  účastníkov a akreditácia médií
9:00-9:15       Úvodný prejav ministra Zsolta Simona 
9:15-10:15      Prezentácia príspevkov: Dotačná politika, výška podpôr, legislatívne zmeny
10:15-10:30    Panelová diskusia
10:30-11:00    Prestávka
11:00-12:15    Prezentácia príspevkov: Reforma SPP, Predaj konečnému spotrebiteľovi
12:15-12:30    Panelová diskusia
12:30              Záver

Poznámka: krátke rozhovory pre médiá minister Simon poskytne po skončení oficiálnej časti podujatia


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood