Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-01-2017

Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a  odstránenie havarijného stavu kanalizačných zvodov v priestoroch mužských toaliet (III. poschodie, blok B) v budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“), Dobrovičova 12, Bratislava a rekonštrukcia kúpeľní v dvoch apartmánoch na ubytovni MPRV SR na Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 54, Bratislava

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)