Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

V Leopoldove sa husi už kúpu doma

15-05-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ochranári majú v eurofondoch zelenú

11-04-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Všetko so všetkým v Skalici (cez)hranične súvisí

07-04-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Seňa ako európska dedina, ktorá je začiatkom vesmíru poznania

21-03-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Utrápenú detskú dušu v škole v Hriňovej liečia láskavo

07-03-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ako sa rodí les pre budúce generácie

28-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Projekty EÚ ako náplaste na tvári histórie

24-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Dary vedcov a dary Európy v Martine poučia aj budúcnosť

10-02-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pezinské dievčatá cestujú rýchlejšie

29-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Kde sa rodia značky

24-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Devínsky most v korunách stromov

08-01-2014
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2

31-12-2013
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na povinnosť zaslania Dotazníka o stave projektu po ukončení jeho realizácie za obdobie kalendárneho roka 2013,...

Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI

31-12-2013
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na povinnosť zaslania Skrátených monitorovacích správ za obdobie kalendárneho roka 2013,...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood