Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Hlavný štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/58)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce /viď príloha pdf. VK č. 2016-58/

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až október 2016

22-11-2016
Pravidelná mesačná informácia o vývoji harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac október 2016

1. Výzva pre hodnotiteľov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

22-11-2016

Výzva bola predĺžená, uzávierka výzvy: 6. január 2017


Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu ...


Nová epidémia vtáčej chrípky v Európe

21-11-2016
Nové prepuknutia epidémií divo žijúcich vtákov a hydiny boli hlásené naprieč Európou od konca októbra tohto roku. Vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky (HPAI) H5N8 bol identifikovaný v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Dánku a Holandsku.

Nová epidémia vtáčej chrípky v Európe

21-11-2016
Úrad EFSA zverejnil správu s názvom: „Nová epidémia vtáčej chrípky v Európe”, v ktorej sa hovorí, že nové epidémie divo žijúcich vtákov a hydiny boli hlásené naprieč celou Európou od konca októbra tohto roka.

Hodnotenie expozície potravinových enzýmov

21-11-2016
Panel CEF publikoval v roku 2009 príručku o požiadavkách na dáta a metodológie predpokladané v hodnotení rizika potravinových enzýmov. Na základe skúseností získaných pri hodnotení poskytnutých dávok panel poznamenal ...

Sprístupnenie cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti

21-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje informáciu týkajúcu sa sprístupnenia cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti, vydanú DataCentrom ako prevádzkovateľom systému ITMS2014+, dňa 19.11.2016. Primárnym cieľom cvičnej verzie ITMS2014+ je testovanie funkcionalít ITMS2014+ používateľmi verejnej časti, napr. vo veci úpravy formulárov.

Preskúmanie hodnotenia rizika aktívnej látky propineb a určenie dočasného MRL pre chlorantraniliprol

21-11-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín spolu so spravodajským členkým štátom, Talianskom a spoluspravodajcom, Rumunskom, vydal závery z expertného preskúmania pôvodného hodnotenia pesticídnej aktívnej látky probineb.