Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Príručka k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III

14-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III. Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Členské štáty Európskej únie prijali „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“

11-11-2016
Foto: Členské štáty Európskej únie prijali „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“Bratislava, 7. – 9. november 2016 - V rámci aktivít predsedníctva SR v Rade Európskej únie sa stretli generálni riaditelia zodpovední za lesníctvo v EÚ. Hlavným cieľom bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy. Stratégia je základným politickým dokumentom Únie zameraným na podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín

10-11-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách pochádzajúcich z tretích krajín, aby bolo zabezpečené, že tieto potraviny sú bezpečné ešte pred rozhodnutím manažérov rizika, či môžu byť tieto potraviny umiestnené na trh v Európe.Príručka pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III

09-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci. Ide o Príručku pre žiadateľa národných projektov a projektov technickej pomoci, verzia III. Zároveň informujeme, že dňom jej zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojov

09-11-2016
Foto: Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na udržateľné využívanie rastlinných genetických zdrojovPieštany 18-20. októbra 2016 Medzinárodnú vedeckú konferenciu “Sustainable utilization of plant genetic resources for agriculture and food”, pri príležitosti svojho 20. Výročia založenia zorganizovala Génová banka v spolupráci Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia ministerstva generálny riaditeľ sekcie pre poľnohospodárstvo Ing. Štefan Ryba, PhD., ktorý odovzdal ocenenie ministerstva „Zlatá medaila“ Ing. Pavlovi Hauptvogelovi a doc. Ing. Daniele Benedikovej, PhD. za celoživotný prínos v oblasti výskumu genetických zdrojov a šľachtiteľstva.

Stretnutie národných vidieckych sietí sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku

07-11-2016
Nitra, 4. november 2016 - Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka (ENRD) organizuje v Senci v dňoch 8. - 9. novembra 2016 6. stretnutie národných vidieckych sietí v programovom období 2014 - 2020, ktorého cieľom je výmena informácií o fungovaní národných vidieckych sietí.

Pozvánka na odborné školenie „Funkčná úprava paznechtov“

07-11-2016
MPRV SR 07.11.2016 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje odborné školenie k problematike s názvom „Funkčná úprava paznechtov“.

Oslavy „Svetového dňa potravín“ v Nitre

07-11-2016
Nitra, 4. 11. 2016 - Na pôde štátneho podniku Agroinštitút v Nitre sa stretli odborníci na zmenu klímy, poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo, aby spoločne so širokou odbornou aj laickou verejnosťou oslávili už 21. národné oslavy „Svetového dňa potravín“. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si tento rok zvolila tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo sa musí tiež.“

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

03-11-2016
Indikatívny harmonogram na obdobie január až december 2016 pre jednotlivé prioritné osy a špecifické ciele

V škôlkach pribudnú tisíce miest

03-11-2016
Foto: TASRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

Ponuka vzdelávania

02-11-2016

Na stránke sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014 2020/Neprojektové opatrenia/Vzdelávanie bol doplnený termín konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.