Facebook Statistics

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Investujeme do výskumu a prenosu poznatkov v slovensko – českom pohraničí

16-01-2018
  • Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/06) podporí investovanie podnikov do výskumu a inovácií.
  • Indikatívna výška prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3,2 mil. eur.
  • Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

V rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu prostredníctvom malých a stredných podnikov.

Cieľom výzvy je vytvoriť priaznivé podmienky a odstrániť prekážky užšej spolupráce medzi inštitúciami výskumu, vývoja a inovácií a podnikateľskou sférou.

K efektívnemu prepojeniu výskumu a produktívneho sektora v cezhraničnom regióne prispeje aj tvorba regionálnych partnerstiev. Užšia spolupráca by mala viesť k zvýšeniu schopností malých a stredných podnikov inovovať vlastné procesy a poskytované tovary a služby.

Prostredníctvom výzvy budú podporené aktivity na vytváranie väzieb medzi podnikmi a výskumnými organizáciami a vysokými školami, prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe, realizácia znalostného transferu a iné.

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä vysoké školy s výskumnými pracoviskami, výskumné inštitúcie, podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, štát a jeho organizačné zložky, Európske zoskupenie územnej spolupráce a ďalší žiadatelia zo Slovenskej a Českej republiky. Cieľovou skupinou sú malé a stredné podniky. Celková indikatívna výška prostriedkov dosahuje 3 200 000 eur.

Žiadosti o príspevok môžu byť predkladané riadiacemu orgánu do 16.4.2018.

Viac informácií, ako aj potrebné dokumenty nájdete na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=317


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood