Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 


Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračuje

12-02-2020
Foto: Cezhraničná spolupráca naprieč slovensko-ukrajinskou hranicou pokračujeV Prešove bol slávnostne podpísaný kontrakt k tzv. veľkému infraštruktúrnemu projektu „PREZAK – Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou“, realizovanému zo zdrojov EÚ, ktorý prispeje k udržateľnému rozvoju dopravných sietí v okolí hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj

Výberové konanie na pozíciu „Office Manager“ pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

03-02-2020
Spoločný technický sekretariát (STS) programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020 so sídlom v Budapešti ponúka voľné pracovné miesto „Office Manager“. Ide o ponuku pracovnej zmluvy na plný úväzok podľa maďarského práva, ktorá bude uzatvorená na dobu neurčitú.

Výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert" pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

23-12-2019
Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HU-SK-RO-UA (ďalej len „program") vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert", pričom cieľom je nájsť kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude zodpovedný za chod Infobodu pre program v Prešovskom samosprávnom kraji. Miesto výkonu práce je Prešov. Potenciálni záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. januára 2020.

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty v rámci 3. výzvy programu ENI CBC HU-SK-RO-UA

13-12-2019
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce „Nástroj európskeho susedstva Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020“ (ďalej len „program“), v mene Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ktoré vystupuje ako riadiaci orgán programu, vyhlásil výzvu na odborných hodnotiteľov pre projekty v rámci 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 14. novembra 2019. Termín na prihlásenie je 31. január 2020.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku č. HUSKROUA/1901

18-11-2019
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020, vyhlásilo 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku s predbežnou alokáciou prostriedkov EÚ vo výške 17,3 milióna EUR. Výzva je otvorená pre projekty v rámci programových priorít 3.1, 6.1, 7.1, 8.1 a 8.2. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. februára 2020 o 14:00 SEČ.


Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREG

19-09-2019
Foto: Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREGHodnota projektov realizovaných v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom dosiahla v posledných rokoch viac ako 500 mil. eur. Tieto prostriedky prispievajú k vzniku nových cestných spojení, ochrane životného prostredia ale aj k zachovaniu spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva...

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

13-09-2019
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Príprava programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 – informácia o plánovanom verejnom obstarávaní

05-09-2019
Informujeme Vás o možnsti predkladať ponuky na prípravu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 2021-2027 Poľsko-Slovensko.

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

19-06-2019
Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu projektového manažéra so sídlom v Krakove (Poľsko).

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

30-04-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10.9.2019.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

13-03-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 13.6.2019.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood