Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Príprava programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 – informácia o plánovanom verejnom obstarávaní

05-09-2019

Informujeme Vás o možnsti predkladať ponuky na prípravu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 2021-2027 Poľsko-Slovensko.

Verejné obstarávanie obsahuje:

  • prvá etapu – analytické práce, o. i. sociálno-hospodárska analýza oprávneného územia programu;
  • druhá etapu – vypracovanie programu v súlade s usmerneniami zaslanými Európskou komisiou, vrátane realizácie verejných konzultácií;
  • tretia etapu – vecná podpora vo fáze rokovaní o prijatí programu Európskou komisiou.

 Rámcový harmonogram realizácie predmetu zákazky:

  • prvá etapa - do polovice marca roku 2020;
  • druha etapa - do konca septembra 2020;
  • tretia etapa - do konca júna 2021.

Podrobnejšie informácie o verejnom obstarávaní nájdete na internetovej stránke vestníka

Odhadovaná hodnota zákazky predstavuje 308 027,83 złotých brutto.

Prosíme o predkladanie ponúk spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi splnenie podmienky účasti v procese verejného obstarávania do 23. septembra 2019 do 9.00 hod. v Hlavnej kancelárii Ministerstva Infraštruktúry a Rozvoja (Kancelaria Główna Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) – miestnosť č. 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varšava.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood