Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREG

19-09-2019

Hodnota projektov realizovaných v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom dosiahla v posledných rokoch viac ako 500 mil. eur. Tieto prostriedky prispievajú k vzniku nových cestných spojení, ochrane životného prostredia ale aj k zachovaniu spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Umožňujú spoluprácu škôl a inštitúcií a pomáhajú naväzovať kontakty medzi inštitúciami, ktoré boli ešte na konci minulého storočia rozdelené prísne stráženou hranicou.

Ministri Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska svojim podpisom spoločného prehlásenia potvrdili zámer pokračovať v cezhraničnej spolupráci aj v budúcom programovom období, v rokoch 2021 – 2027. Podpisom tohto memoranda dali ministri všetkých zúčastnených krajín najavo jasný zámer aj naďalej pokračovať v úspešnej spolupráci v rámci našich cezhraničných programov Interreg. Ide tak o veľmi dôležitý krok, ktorý umožní začať prípravu programov pre ďalšiu obdobie.

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg predstavujú obľúbený nástroj rozvíjania cezhraničných väzieb a podpory územného rozvoja v slovenskom pohraničí. Vzhľadom k nadštandardným vzťahom medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom, vychádzajúcim zo spoločnej histórie, jazykovej blízkosti i dobrej skúsenosti pri realizácií  doterajších programov, bolo rozhodnuté o podpise spoločného memoranda na úrovni troch cezhraničných programov.

Podpis spoločného memoranda je pokračovaním prípravy dvojstranných cezhraničných programov Európskej územnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Českou republikou a Poľskom a Poľskom a Slovenskou republikou pre nové programové obdobie. Zároveň budú zachované súčasné riadiace a kontrolné štruktúry, ktoré zaistia efektívne a cielene orientované prideľovanie dotačných prostriedkov.

Pre viac informácií sledujte webové stránky programov cezhraničnej spolupráce:

www.sk-cz.eu                     www.cz-pl.eu                      https://pl.plsk.eu/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood