Facebook Statistics

Organizačný poriadok


Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020

11-03-2020
Organizačný poriadok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 6132/2020-250 účinný 15. marca 2020Organizačný poriadok MPRV SR č. 2491/2015-250

15-07-2015
účinný od 15.7.2015

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood