Facebook Statistics

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Oslavy Dňa Európskej spolupráce na Baťovom kanáli

05-10-2018

Už po siedmykrát organizovali túto jeseň programy INTERREG v celej Európe Deň európskej spolupráce – European Cooperation Day – v skratke EC Day.

Táto iniciatíva je medzinárodným projektom propagujúcim cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom organizovania množstva zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových  podujatí lokálneho charakteru. Nosnou myšlienkou  týchto podujatí je obnovenie sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb susediacich prihraničných regiónov. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov. Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v spolupráci s dobrovoľným zväzkom obcí - Obce pro Baťův kanál a obcou Petrov tohtoročný Deň Európskej spolupráce oslávil na Baťovom kanáli. Tohtoročné heslo sa nieslo v duchu „Namaľujme si spolu budúcnosť“. Lokalita Baťovho kanálu bola  ideálna pre myšlienku cezhraničnej spolupráce, keďže Baťov kanál, ktorý začína v Otrokoviciach a končí v Skalici prepája obe krajiny. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý športovo - kultúrny program. Deti si mohli zasúťažiť o pekné ceny v športových disciplínach, alebo sa zúčastniť zážitkového maľovania, kde si pod vedením profesionálnej maliarky spoločne namaľovali obraz. Rodiny sa mohli nechať zvečniť karikaturistom, prípadne vyskúšať plavbu loďou. V oddychovej zóne si rodičia vychutnali masáž chrbta a  kávičku a deti pochutili na cukrovej vate, alebo pukancoch. O kultúrny program sa postarala miestna kapela a detský umelecký zbor. Podujatie bolo sprevádzané kúzlami a tiež balónovou a bublinovou show. Súčasťou programu bola aj ukážka prác lokálnych  umelcov a remeselníkov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood