Facebook Statistics

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Podporujeme rast ľudského kapitálu v slovensko – českom pohraničí

08-11-2018

Výzva na predkladanie žiadostí (kód INTERREG V-A SK-CZ/2018/09) podporí zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v slovensko - českom pohraničí.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je takmer 7 mil. eur z EFRR.

Cieľom výzvy je prispieť k rozvoju a zlepšeniu uplatniteľnosti ľudských zdrojov na trhu práce prostredníctvom zvyšovania kvality všeobecného a odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne.

Výzva podporí - systematickú spoluprácu a komunikáciu medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi za účelom lepšieho prepojenia systémov vzdelávania s potrebami praxe; služby kariérneho poradenstva a propagáciu technických, remeselných a prírodovedných odborov na školách s cieľom zvýšenia uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce;  tvorbu a realizáciu kvalitných programov celoživotného vzdelávania pre ekonomicky aktívnu populáciu.

Hlavným zámerom výzvy je  prispieť k zvyšovaniu kompetencií, zručností, kvalifikácie a uplatniteľnosti ľudského kapitálu v kontexte potrieb trhu práce.   

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä verejné základné, stredné a vysoké školy, súkromné základné a stredné školy, verejné vzdelávacie inštitúcie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb, štát a jeho organizačné zložky, Európske zoskupenie územnej spolupráce a ďalší žiadatelia zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí sú uvedení vo výzve.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môžu byť predkladané v termíne do 31.01.2019.

Viac informácií, ako aj potrebné dokumenty nájdete na: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood