Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozpočtové organizácie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Adresa:
Matúškova 21
833 16 Bratislava 37
poverený generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Urmanič
Tel: 02/59880278, 02/59880285, 02/54775369
Fax: 02/59880800 
Email: [email protected]
URL: http://www.uksup.sk/

Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa:
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava
Generálny riaditeľ: Ing. Marek Čepko
Tel: 02/57277270, 02/52733800
Fax: 02/52965033 
Email: [email protected]
URL: http://www.apa.sk/

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Adresa:
Botanická 17
842 13 Bratislava 4
Ústredný riaditeľ: MVDr. Martin Chudý
Tel: 02/60257211
Fax: 02/60257242 
Email: [email protected]
URL: http://www.svps.sk/

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Adresa:
Biovetská 34
949 91 Nitra
p. schránka 52c
Riaditeľka: MVDr. Katarína Massányiová, PhD.    životopis
Tel: 037/6515506, 037/6515507
Fax: 037/6517915 
Email: [email protected]
URL: http://www.uskvbl.sk/

Plemenárska inšpekcia SR

Adresa:
Hlohovecká 5
951 41 Lužianky
riaditeľ: Ing. Ľubomír Knížat
Tel: 037/6410010, 037/6410012-16, 037/6410013
Fax: 037/6410011 
Email: [email protected]
URL: http://www.pisr.sk/


Zrušené rozpočtové organizácie

▪ Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

Adresa:
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
Tel: 037/6546221, 037/6421834
Fax: 037/6546486 
Email: [email protected] [email protected]
URL: http://www.sapv.sk/

Rozpočtová organizácia bola k 31.12.2013 zrušená bez likvidácie splynutím do novozriadenej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadenej k 01.01.2014, ako právneho nástupcu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood