Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuálne znenia

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.

12-12-2022
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

Novelizácie

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 437/2022 Z. z.

12-12-2022
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood