Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027) bol predložený na schválenie Európskej komisii 16. 02. 2022. Európska komisia dňa 11. 05. 2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

Viazaná podpora príjmu podľa článkov 32 až 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 je intervencia priamych platieb v rámci I. piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, zameraná na riešenie ťažkosti, ktorým čelia vybrané sektory, a to prostredníctvom zlepšovania konkurencieschopnosti, udržateľnosti alebo kvality.

Viazaná podpora príjmu bude v programovom období 2023 – 2027 poskytovať podporu poľnohospodárom, ktorí dodržiavajú stanovené podmienky oprávnenosti.

Slovenská republika s cieľom riešiť identifikované ťažkosti v sektoroch živočíšnej výroby (mlieko a mliečne výrobky, ovčie a kozie mäso) a rastlinnej výroby (bielkovinové plodiny, chmeľ, cukrová repa, ovocie a zelenina) bude implementovať nasledovné intervencie vo forme viazanej podpory príjmu:
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood