Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027) bol predložený na schválenie Európskej komisii 16. 02. 2022. Európska komisia dňa 11. 05. 2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

Predložené podmienky oprávnenosti reflektujú na aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou. Zmeny, ktoré boli vykonané ako výsledok rokovania sú označené farebne. MPRV SR bude pravidelne aktualizovať zverejnené informácie.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

Oprávnení prijímatelia:

Podpora sa poskytne aktívnemu poľnohospodárovi, na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, pokiaľ spĺňa stanovené podmienky oprávnenosti.

Podmienky oprávnenosti:

  1. výmera poľnohospodárskej plochy, na ktorej prijímateľ pestuje chmeľ je vedená v registri chmeľníc, ktorú vedie ÚKSÚP;
  2. oprávnená plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha;
  3. súvislá poľnohospodárska plocha, na ktorej prijímateľ pestuje chmeľ dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha;
  4. prijímateľ preukáže, že svoju produkciu chmeľu odbytoval; odbytovaním sa rozumie dodávanie chmeľu spracovateľskému podniku alebo spracovanie chmeľu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood