Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji v znení dodatku č. 1

05-05-2021

(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Číslo schémy: DM – 10/2021

Trvanie schémy: 30.04.2021 - 31.12.2023

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 1.1.2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood