Facebook Statistics

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020


Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

18-05-2021
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností

18-05-2021
(podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

05-05-2021
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi

13-11-2019
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)


Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

27-04-2018
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood