Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhaľuje a potiera nelegálnu činnosť pri ťažbe dreva, jeho uvádzaní na trh a pri uvádzaní výrobkov z dreva na trh. V jej kompetencii je nielen kontrola slovenského dreva a výrobkov z neho, ale aj exotických druhov dreva zo zahraničia, keďže Slovensko je hraničnou krajinou EÚ.

Ak máte podozrenie z nelegálnej ťažby dreva alebo iných porušení zákonov pri nakladaní s drevom, váš podnet môžete zaslať:

  • emailom: [email protected]
  • poštou:
    Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia
    J. C. Hronského 1
    960 01 Zvolen 1

Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha.

Žiadna platná legislatíva neukladá lehotu na vybavenie podnetov. V rámci svojich personálnych možností sa SLDI snaží riešiť každý doručený podnet.

Je pritom nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Pozrite si prehľad aktuálne prebiehajúcich a ukončených dozorov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood