Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežná informácia

12-10-2016
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov o príprave právneho predpisu)
Pripravovaný právny predpis: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3052/2016-410

07-10-2016
Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3237/2016-640

07-10-2016
Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Predbežná informácia

07-10-2016
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Pripravovaný právny predpis: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky ... .

Predbežná informácia

18-08-2016
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Pripravovaný právny predpis: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...


Predbežná informácia pre verejnosť

18-07-2016
o začatí tvorby právnych predpisov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. za rok 2016

Tvorba právnych predpisov MPRV SR v roku 2016 k 7.6.2016

15-07-2016
Oznámenie o začatí tvorby právneho predpisu na MPRV SR pre zapojenie verejnosti do tohto procesu.

Diagram predbežného pripomienkového konania

18-05-2016
Schéma predkladania materiálov legislatívnej/nelegislatívnej povahy na predbežné pripomienkové konanie

Oznámenie

22-12-2015
o vydávaní a distribúcii Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

12-06-2014
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


Zoznam katastrálnych území

01-06-2010
Zoznam katastrálnych území (č. 239/2010 Z. z.), v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood