Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

17-07-2017
Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko so sídlom v Krakove (Poľsko).

Aktualizácia vyzvania na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01

10-07-2017
Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu prílohy č. 3 Vyzvania TP a prílohy č. 5 Manuálu pre technickú pomoc. V rámci dokumentov išlo o formálnu úpravu zjavných chýb v písaní.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko pre „PO 5: Technická pomoc“

03-07-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje „Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR“ pre PO 5: Technická pomoc.

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko pre „PO 5: Technická pomoc“, kód vyzvania: INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01

20-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT zverejňuje dňa 20.06.2017 „Vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci PO 5: Technická pomoc“, kód vyzvania INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01. Žiadosti o NFP v rámci prvého hodnotiaceho kola je možné zasielať do 11. 7. 2017.


Aktualizácia harmonogramu vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Technickú pomoc v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

10-05-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT dňa 10.5.2017 aktualizoval harmonogram vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Technickú pomoc. Bližšie informácie o priebehu vyzvania budú zverejnené v priebehu mesiaca máj na webovom sídle programu www.sk-at.eu. ako aj na stránke MPRV SR.

Výzva na predkladanie projektových zámerov schémy B-light v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko

07-04-2017
Dňa 6.4.2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov schémy B-light v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU. Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-b-light-scheme-project-proposals

Výzva na predkladanie strešných projektov pre spravovanie Fondu malých projektov v Programe Interreg V-A SK – HU

14-02-2017
Riadiaci orgán Programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko v spolupráci so spoločným technickým sekretariátom a národným orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zverejňuje výzvu pre spravovanie Fondu malých projektov...

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01

20-01-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT aktualizuje dňa 20.1.2017 výzvu INTERREG V-A SK-AT/2016/01 na predkladanie projektov. Zmeny sa týkajú samotného dokumentu Výzvy, ...

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02

20-01-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT aktualizuje dňa 20.1.2017 výzvu INTERREG V-A SK-AT/2016/02 na predkladanie projektov. Zmeny sa týkajú samotného dokumentu Výzvy, formuláru ŽoNFP a jej príloh ...

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03

20-01-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT aktualizuje dňa 20.1.2017 výzvu INTERREG V-A SK-AT/2016/03 na predkladanie projektov...

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/04

20-01-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT aktualizuje dňa 20.1.2017 výzvu INTERREG V-A SK-AT/2016/04 na predkladanie projektov...