Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita dehydrované potraviny

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita mäsové výrobky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita sušené mlieko

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Štúdia uskutočniteľnosti k informačnému systému registra užívacích vzťahov k pôde

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie výročnej správy Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 za rok 2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-12-2021
Názov predmetu zákazky:
Nákup interiérového vybavenia

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-10-2021
Názov predmetu zákazky:
Národný dialóg – príspevok SR k Samitu OSN pre potravinové systémy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-09-2021
Názov predmetu zákazky:
Audit základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-08-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie odborného technického posudku stavu fasády administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2021
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - Výťahov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-06-2021
Názov predmetu zákazky:
Vykonávanie kontrolných a servisných činností systémov Elektrickej požiarnej signalizácie v objekte MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-05-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie kotolní.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood