Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizácia hostiteľskej databázy rastlín Xylella spp.

12-09-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na základe žiadosti Európskej komisie pravidelne aktualizuje databázu hostiteľských rastlín Xylella spp. Zatiaľ čo predchádzajúce verzie databázy (z rokov 2015 a 2016) sa venovali len druhu Xylella fastidiosa (X. fastidiosa), najnovšia verzia zahŕňa informácie o celom bakteriálnom rode Xylella (druhy X. fastidiosa a X. taiwanensis).

Informácie o hostiteľských rastlinách Xylella spp. v databáze sú získané z vedeckej literatúry (datovanej do novembra 2017) a z oznámení EUROPHYT (do mája 2018). Cieľom rozsiahleho vyhľadávania literatúry bolo preskúmať vedeckú a technickú literatúru, ktorá bola uverejnená po poslednej aktualizácii databázy (december 2015 až december 2017). Kontrola literatúry bola podporená softvérovou platformou Distiller SR. Použitý protokol pre rozsiahlu revíziu literatúry a vyhľadávanie informácií, spolu s príkladmi extrakcie údajov, sú podrobne opísané v tejto správe. Správa tiež obsahuje zverejnené informácie o odolnosti alebo tolerancii rastlinných druhov voči Xylella spp.

Súčasná databáza zahŕňa 563 druhov rastlín, o ktorých sa uvádza, že sú infikované X. fastidiosa, pričom u 312 druhov rastlín bola infekcia určená aspoň dvoma rôznymi detekčnými metódami. Aktualizácia databázy hostiteľských rastlín Xylella spp. predstavuje kľúčový nástroj riadenia rizika, hodnotenia rizika a výskumu tohto bakteriálneho patogénu rastlín.

Celú správu nájdete na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5408


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood