Facebook Statistics
Značka Kvality

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedecký poradný orgán, financovaný Európskou úniou. Funguje nezávisle od európskych legislatívnych a výkonných inštitúcií (Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ), ako aj členských štátov EÚ.

EFSA bol zriadený v roku 2002 po sérii potravinových incidentov na konci 90. rokov. Odvtedy slúži EÚ vedeckým poradenstvom a zabezpečuje aj komunikáciu o riziku v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca. EFSA bol založený EÚ na základe všeobecného potravinového práva (Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín).

Po 20 rokoch svojej činnosti EFSA (The European Food Safety Authority) používa od 1. januára 2023 nové logo, ktoré preložil aj do národných jazykov všetkých členských štátov EÚ

V každom členskom štáteje zriadený Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (tzv. Focal Point EFSA). Ten slúži ako styčný bod medzi EFSA a úradmi členských štátov, výskumnými inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. V Slovenskej republike sídli na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

Viacjazyčnosť a bezpečnosť potravín - EFSA k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) rozširuje svoju jazykovú rozmanitosť. Odteraz sú webové stránky EFSA dostupné vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ, nakoľko je online komunikácia (web stránka) teraz dostupná aj v ďalších 14 európskych jazykoch - bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, írčina, chorvátčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, rumunčina, slovenčina a slovinčina.

Tento krok je vyvrcholením ambiciózneho projektu, ktorého cieľom bolo zaviesť do webovej komunikácie EFSA úplnú viacjazyčnosť EÚ-24. Projekt pôvodne vznikol ako reakcia na zavedenie európskeho nariadenia o transparentnosti, ktoré vyzýva EFSA o čo najprístupnejší  a najintegrovanejší prístup pri informovaní občanov EÚ o rizikách spojených s potravinami.

EFSA sa rozhodla integrovať nástroj Európskej komisie (EK) eTranslation do svojej webovej stránky, aby sprístupnila svoj digitálny obsah väčšiemu počtu európskych občanov a iných zainteresovaných strán.

Čo znamená eTranslation?

Ide o bezplatný automatizovaný nástroj, ktorý prekladá úryvky textu alebo celé dokumenty, a ktorý je možné integrovať do digitálnych systémov a vybaviť ho funkciami prekladu. eTranslation používa primeranú terminológiu a štýl pre rôzne kontexty a oblasti, vrátane oblasti verejného zdravia. Vychádza z desaťročí práce prekladateľov EÚ. Pravidelne sa napája na „Euramis“, najväčšiu prekladovú pamäť EÚ, ktorá obsahuje viac ako 1 miliardu viet v 24 úradných jazykoch EÚ.

Ako to funguje v praxi?

Prostredníctvom tzv. „prepínača jazykov“  je na webovej stránke EFSA možný prístup k ľubovoľnej jazykovej verzii z 24 verzií. Webová stránka EFSA sa najskôr načíta v anglickom jazyku a následne jedným kliknutím je možné si vyžiadať automatický preklad, prostredníctvom ktorého sa za pár sekúnd načíta webová stránka EFSA vo vybranej strojovo preloženej verzii.

Používatelia môžu poskytnúť aj okamžitú anonymnú spätnú väzbu o užitočnosti prekladu prostredníctvom mini-prieskumu, ktorý obsahuje priestor na komentáre

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood