Facebook Statistics

Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez testovania na zvieratách

09-10-2019
  • Typ výzvy:Výskumná a inovačná akcia (Research and Innovation action – RIA)
  • Názov:Hodnotenie bezpečnosti chemikálií bez použitia testov na zvieratách

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood