Facebook Statistics
Značka Kvality

Tender EFSA: One Health - vývoj živého nástroja na hodnotenie rizík

25-07-2022

Za účelom zvýšenia pripravenosti na hodnotenie rizík, vedie EFSA interaktívne profily nákaz, ktoré poskytujú užívateľsky prívetivé a na dôkazoch založené informácie o 47 nákazách prenášaných vektormi a/alebo nákazách uvedených v nariadení o zdraví zvierat - kategória A. Profily nákaz sú pravidelne aktualizované prostredníctvom siedmich živých systematických prehľadov . Ak je nájdený a preskúmaný dostatok štúdií a dát, ktoré umožňujú metaanalýzu, je metaanalýza vykonaná automaticky na základe získaných dát a výsledky sú vizualizované v interaktívnych profiloch ochorenia.

V marci 2022 bol EFSA požiadaný Európskou komisiou, aby podporil členské štáty EÚ pri určovaní prioritných zoonóz a vypracovaní stratégií dohľadu nad prioritnými nákazami. Prioritizáciu bude potrebné pravidelne aktualizovať (mandát č. M-2022-00084). Prioritizácia nákaz pre dozorové činnosti by sa mala vykonávať z perspektívy jedného zdravia, pričom by sa mal zvážiť možný vplyv na zdravie zvierat, zdravie ľudí, životné prostredie, ako aj možný ekonomický dopad chorôb.

Cieľom tohto tendra OC/EFSA/BIOHAW/2022/02 je vyvinúť on-line nástroj na hodnotenie rizík, na hodnotenie rizík zoonóz a nákaz zvierat pomocou holistického prístupu „jedného zdravia“, v ktorom sa hodnotenie rizík aktualizuje automaticky.

Maximálny rozpočet na rámcovú zmluvu (jeden rok + automatické predĺženie až trikrát na celkovú maximálnu dobu štyroch po sebe nasledujúcich rokov) je 780 000,- EUR.

Termín na predkladanie žiadostí je do 28. septembra 2022.

Viac informácii nájdete na vedenom odkaze: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11651


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood