Facebook Statistics
Značka Kvality

Zavedenie medzidruhového pracovného postupu založeného na OMICS metódach pre odvodenie referenčných bodov pre človeka a HBGV z kvantitatívnych in vitro dát

23-05-2022

OC/EFSA/IDATA/2022/01. Termín na predkladanie ponúk: 15. 6. 2022

Výzva na predkladanie ponúk (OC/EFSA/IDATA/2022/01) pozostáva z dvoch častí, ktorých všeobecným cieľom je definovať, validovať a aplikovať štandardizovaný pracovný postup pre odvodenie spoľahlivých referenčných bodov pre človeka a odporúčaných hodnôt založených na zdraví (HBGV) s využitím najmodernejších in vitro prístupov, konkrétne platforiem organ-on-a-chip (OoC) a mnohých koncových bodov OMIC (transkriptomika, metabolomika, epigenomika).

Dostupné rozpočty pre každú zmluvu na priamo sú:

  • Lot 1: Maximálny rozpočet pre položku 1 v priebehu 3 rokov trvania zmluvy je 3 000 000 EUR.
  • Lot 2: maximálny rozpočet na 1 rok trvania zmluvy je 250 000 EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do oboch častí samostatne, ako konzorciá a niektoré výstupy môžu byť zadané aj subdodávateľom.

Všetky informácie k tejto výzve nájdete v priloženej výzve, ktorú tiež nájdete na elektronickom trhovisku EÚ (TED).

Lehota na predkladanie ponúk je 15. 6. 2022.

Viac informácií nájdete na: https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/upcoming-calls