Facebook Statistics
Značka Kvality

Baktérie Salmonella a Campylobacter vykazujú aj naďalej vysokú úroveň mikrobiálnej rezistencie

08-04-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydali "Súhrnnú správu Európskej únie o mikrobiálnej rezistencii zoonotických a indikátorových baktérií pochádzajúcich z ľudí, zvierat a potravín za obdobie 2019-2020".

V správe sa uvádza, že mikrobiálna rezistencia baktérií Salmonella a Campylobacter voči antimikrobiálnym látkam je stále vysoká (https://www.efsa.europa.eu/en/news).

Rod Campylobacter je skupinovu mikroaerofilných gram-negatívnych baktérií, ktoré sú pôvodcom črevných infekcií u ľudí a potratov u hospodárskych zvierat. Kampylobakterióza bola v roku 2020 najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ a najčastejšie hlásenou príčinou ochorení z potravín. Baktérie rodu Campylobacter u ľudí a hydiny naďalej vykazujú veľmi vysokú úroveň rezistencie voči ciprofloxacínu, ktorý sa bežne používa na liečbu niektorých typov bakteriálnych ľudských infekcií.

U ľudí a brojlerov sa pozoroval rastúci trend rezistencie voči fluorochinolónovej triede antibiotík pre C. jejuni. Pri Salmonella enteritidis, najbežnejšej u ľudí, sa pozoroval rastúci trend mikrobiálnej rezistencie na antibiotiká triedy chinolón/fluórchinolón. U zvierat bola rezistencia na tieto antibiotiká u C. jejuniS. enteritidis vo všeobecnosti stredná až vysoká.

V období rokov 2016-2020 bol v EÚ zaznamenaný pokles rezistencie voči tetracyklínu a ampicilínu u Salmonella v prípade ochorení u ľudí (v 9 krajinách voči tetracyklínu a v 10 krajinách voči  ampicilínu), najmä u  Salmonella typhimurium.

Interaktívny nástroj pre vizualizáciu dát  ukazuje úroveň mikrobiálnej rezistencie sledovaných  baktérií v jednotlivých krajinách v rokoch 2019 a 2020.

Okrem toho bol vo viac ako polovici krajín EÚ pozorovaný štatisticky významný klesajúci trend v prevalencii E. coli produkujúcej širokospektrálne β-laktamázy typu ESBL (extended-spectrum β-lactamase) u druhov zvierat určených na produkciu potravín. Ide o dôležité zistenie, nakoľko tieto kmene baktérií E. coli produkujúce ESBL sú zodpovedné za závažné infekcie u ľudí.

Pandémia COVID-19 mala dopad i na množstvo hlásených dát, hlavne pokiaľ ide o verejné zdravie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood