Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečnosť recyklačných procesov Gneuss 1 a Gneuss 2

23-07-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal vedecké stanoviská k bezpečnosti procesov Gneuss 1 a Gneuss 2. Vedecké stanovisko panela FCM EFSA sa zaoberá hodnotením bezpečnosti recyklačného procesu Gneuss 1, resp.  Gneuss 2 (registračné číslo EÚ RECYC0143, resp. RECYC0144). Vstupom do procesu sú premyté a vysušené vločky potyetyléntereftalátu zo zberných kontajnerov PET, neobsahujúce viac ako 5% PET z nepotravinárskych aplikácií. Vločky sú vo vákuu extrudované do peliet a plátov.  Po preskúmaní stimulačných testov panel dospel k záveru, že dekontaminácia v extrúderi vo vákuu predstavuje kritický krok účinnosti dekontaminácie procesu. Prevádzkové parametre na kontrolu výkonnosti procesu sú dobre známe (teplota, tlak, zádržný čas, miera priepustnosti, rýchlosť rotora a rýchlosť satelitných skrutiek). Hodnoty parametrov tohto kroku sú prinajmenšom rovnako prísne ako tie, ktoré boli získané v stimulačnom teste. Bolo preukázané, že tento recyklačný proces je schopný zaistiť takú mieru migrácie potenciálnych neznámych kontaminantov do potravín, ktorá je menšia ako hodnota migrácie pri použití konzervatívneho modelovania, 0,1 µg/kg potraviny. Panel preto nepovažuje používanie recyklovaného PET získaného z procesu Gneuss 1, resp. Gneuss 2 a určeného na výrobu predmetov vyrobených s obsahom 100%, resp. 90% recyklovaného PET,  pri kontakte so všetkými druhmi potravín pri dlhodobom skladovaní pri izbovej teplote za nebezpečné. Podnosy vyrobené z tohto recyklovaného PET nie sú určené na používanie v mikrovlnných rúrach a konvenčných peciach.

Gneuss 1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5324

Gneuss 2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5325


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood