Facebook Statistics
Značka Kvality

Cesta vpred pre ochranu včiel

20-05-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spravil významný krok v úsilí zvrátiť pokles počtu opeľovačov v Európe. Navrhol nový prístup k hodnoteniu environmentálnych rizík (ERA) pre včely.

Nové vedecké stanovisko si vyžiadal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Európskeho parlamentu. Stanovisko predstavuje integrovaný, holistický rámec pre hodnotenie kombinovaných účinkov viacerých stresových faktorov na včely, známy ako MUST-B.

Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA: „Toto je dôležitá správa pre každého, kto chce zachovať bohaté európske ekosystémy, v centre ktorých ležia nielen včely, ale aj všetky naše hmyzie opeľovače. Stanovuje jasnú víziu transformácie spôsobu, akým hodnotíme environmentálne riziká pre opeľovače v EÚ. Ďakujeme Európskemu parlamentu za to, že nám dal príležitosť významne prispieť k ambicióznym stratégiám EÚ na podporu udržateľnosti a rozmanitosti."

Simon More, predseda pracovnej skupiny MUST-B, sa vyjadril: „Usilovne sme pracovali na tom, aby sme dodali to, v čo veríme, že je pokrokovým inovatívnym návrhom, ktorý posunie vpred teóriu, a čo je najdôležitejšie, prax posudzovania environmentálnych rizík. Je obzvlášť potešiteľné, že sme to dokázali v spolupráci s hlavnými zainteresovanými stranami ako sú včelári."

Stanovisko MUST-B navrhuje systémový prístup, ktorý kombinuje modelovanie a monitorovanie pre viaceré stresové faktory ERA (pesticídy a iné environmentálne chemikálie, parazity a choroby). Zohľadňuje tiež faktory, ako dostupnosť potravín, klímu a včelárske praktiky.

Modelovanie a údaje

Model je založený na simulátore včelstiev ApisRAM, ktorý hodnotí buď jednotlivé pesticídy alebo ich skupinu, a to v interakcii s inými stresormi a faktormi. ApisRAM je stále vo vývoji. Na použitie pri hodnotení rizika pesticídov bude pripravený v nasledujúcich 2 alebo 3 rokoch.

ApisRAM v budúcnosti umožní vyhodnotiť účinky vystavenia zložitejším chemickým zmesiam a posunúť sa od prístupu hodnotenia jednotlivých plodín/jednotlivých pesticídov k hodnoteniu, ktoré bude odrážať zložitosť prostredia, v ktorom včely žijú. Bude tiež možné vyhodnotiť chronické, subletálne účinky či účinky viacerých chemikálií na kolónie, ktoré bude založené na príručke EFSA k hodnoteniu rizika chemických zmesí.

Infografika EFSA ukazuje vývoj ApisRAM. Zdroj: ©EFSA

Model bude v budúcnosti zahŕňať údaje získané v reálnom čase, z včelích úľov vybavených senzormi. Spočiatku bude model využívať údaje zhromaždené z projektov terénneho zberu v Dánsku a Portugalsku (predstavujúcich severné a južné európske klimatické pásma), ktorý je financovaný EFSA. Údaje budú k dispozícii tento rok.

Zainteresované strany

Zainteresované strany budú hrať kľúčovú úlohu pri zhromažďovaní a zdieľaní prístupných, spoľahlivých a harmonizovaných údajov pre EU Bee Partnership, ktoré uvedie v nasledujúcich mesiacoch na trh prototyp dátovej platformy, založenej na koncepte „bee hub".

Partnerstvo zahŕňa zástupcov včelárskych združení z EÚ, veterinárnych a poľnohospodárskych združení, akademickej obce, mimovládnych organizácií a priemyslu.

Okrem začlenenia názorov zainteresovaných strán zohľadňuje MUST-B aj širší spoločenský kontext, a to prostredníctvom cieleného výskumu, uskutočňovaného v spolupráci so včelármi z vybraných krajín EÚ.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood